Ontzorgen van A tot Z
Montage in héél Nederland
Volledig op maat
Eigen productie
Niet gevonden wat u zocht?

Neem vrijblijvend contact op met Summer. Per e-mail ontvangen wij graag uw aanvraag ondersteund met foto’s van de bouwlocatie, uw woning of garage. U kunt ook bellen om een eerste indruk te krijgen van de mogelijkheden die Summer u kan bieden.

Contact Offerte aanvragen

001 Algemene leverings-, verkoop en betalingsvoorwaarden van Summer Overkappingen.

 

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

die door Summer Overkappingen, hierna aangeduid als Summer Overkappingen, tegenover een wederpartij hierna te noemen opdrachtgever, gedaan zijn, dan wel met deze worden afgesloten.

1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met Summer Overkappingen een overeenkomst sluit, wil afsluiten of heeft afgesloten en behalve deze, ook diens vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtverkrijgende en erfgenamen.

1.3 Algemene voorwaarden van een opdrachtgever gelden niet, tenzij deze door de

directie van Summer Overkappingen schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

2.1 De door Summer Overkappingen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende twee maanden, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.2 Indien de opdrachtgever voor een aanbieding gegevens, tekeningen, berekeningen enz. verstrekt, mag Summer Overkappingen uitgaan van de juistheid hiervan. De aanbieding is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, berekeningen enz, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.3 Indien de opdracht niet wordt gegeven, heeft Summer Overkappingen het recht alle kosten voor het vervaardigen van de aanbieding bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.4 Aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of

toezeggingen door personeel van Summer Overkappingen zijn alleen bindend indien deze door Summer Overkappingen schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3: Adviezen, ontwerpen en intellectuele eigendom

3.1 Informatie en adviezen, verstrekt door Summer Overkappingen, die niet direct verband houden met de opdracht, dienen te worden gezien als vrijblijvend. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend door de opdrachtgever.

3.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem geleverde tekeningen en

berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem

voorgeschreven materialen.

3.3 Summer Overkappingen behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4 De rechten op de in lid 3 genoemde gegevens blijven eigendom van Summer Overkappingen ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten zijn doorberekend. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke

toestemming van Summer Overkappingen niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Summer Overkappingen een direct opeisbare boete van drie maal het factuur/offertebedrag verschuldigd per gebeurtenis en tevens drie maal het factuur/offertebedrag voor iedere dag dat hij in overtreding is, te betalen aan Summer Overkappingen onverminderd het recht van Summer Overkappingen om volledige schadevergoeding te vorderen.

3.5 Gegevens, zoals bedoeld in lid 3, dienen, op verzoek van Summer Overkappingen, binnen een door Summer Overkappingen gestelde termijn te worden geretourneerd. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever aan Summer Overkappingen een direct opeisbare boete van drie maal het factuur/offertebedrag verschuldigd per gebeurtenis en tevens drie

maal het factuur/offertebedrag voor iedere dag dat hij in overtreding is, te betalen

aan Summer Overkappingen onverminderd het recht van Summer Overkappingen om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 4: Levering en levertijd

4.1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de opdrachtgever Summer Overkappingen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Als er sprake is van andere

omstandigheden, wijzigingen, onwerkbaar weer of zaken buiten toedoen van

Summer Overkappingen dan zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

4.2 De levertijd en de productie start op het moment dat de eerste aanbetaling en of

de voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging is ontvangen, mits ook

alle noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de opdracht in het bezit zijn

van Summer Overkappingen en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

4.3 Overschrijding van de levertijd verplicht Summer Overkappingen in geen geval tot schadevergoeding.

4.4 Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment

waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens

de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien opdrachtgever

de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,

noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico

van opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten,

waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4.5 De zaken zijn voor risico van de opdrachtgever als de (op)levering heeft plaats

gevonden of de zaken hem ter beschikking zijn gesteld.

4.6 Summer Overkappingen is ten allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, te laten verrichten door derden.

 

Artikel 5: Uitvoering van het werk

5.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen

zijn. Opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor het verstrekken van een

correcte opgave/aanduiding van de erfafscheiding.

5.2 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat Summer Overkappingen haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en ter plaatse de beschikking kan krijgen over elektriciteit en water.

5.3 Opdrachtgever moet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van kabels, leidingen

en andere obstakels waar Summer Overkappingen haar werkzaamheden moet uitvoeren en dit tijdig schriftelijk doorgeven.

5.4 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in lid 1, 2 en 3 van

dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging ontstaat in de uitvoering van de

werkzaamheden, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning

van Summer Overkappingen dit toelaat. Bovendien is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor Summer Overkappingen voortvloeiende schade.

5.5 Als tijdens de uitvoering blijkt dat er sprake is van een wijziging in het ontwerp

of de verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid dan zal dit

resulteren in meer- of minderwerk. Meerwerk wordt berekend op basis van de

geldende prijzen op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk

wordt berekend op basis van de prijzen op het moment van het sluiten van de

overeenkomst.

5.6 Grond welke ten behoeve van de plaatsing van de betonpoeren door Summer Overkappingen wordt verplaatst, zal niet worden afgevoerd. Deze blijft op de bouwplaats achter.

5.7 Obstakels die in of boven de grond aanwezig zijn en het bouwen vertragen of

onmogelijk maken, zullen verwijderd dienen te worden. De kosten hiervan zijn

voor rekening van de opdrachtgever.

5.8 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor technische wijzigingen ter verbetering van de installatie / constructie zonder bijkomende kosten zonder kennisgeving uit te voeren.

5.9 De staanders hebben een toegestane speling in de lengte van 10 cm ten opzichte van de bestrating. Het herbestraten rond de poeren behoort niet tot de

werkzaamheden van Summer Overkappingen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 6: Oplevering van het werk

6.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

 1. de opdrachtgever met één van de monteurs van Summer Overkappingen het werk heeft goedgekeurd en of de opleverstaat heeft ondertekend;
 2. bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever. Indien opdrachtgever

een deel van het werk in gebruik neemt dan wordt dat gedeelte als opgeleverd

beschouwd.

6.2 Kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden

hersteld of nageleverd zullen de oplevering niet in de weg staan.

6.3 Indien de opdrachtgever het werk niet goedkeurt dan is hij verplicht dit onder

opgave van redenen binnen 8 dagen schriftelijk kenbaar te maken aan Summer Overkappingen. Hij zal daarmee Summer Overkappingen opnieuw in de gelegenheid stellen om het werk volgens dit artikel alsnog op te leveren.

6.4 Indien enig onderdeel buiten toedoen van Summer Overkappingen niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd, zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermee zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening kunnen worden gehouden.

 

Artikel 7: Overmacht / onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de

verbintenis verhinderen, en die niet aan Summer Overkappingen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk

maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere

bedrijven dan die van Summer Overkappingen; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Summer Overkappingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Summer Overkappingen afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

7.2 Summer Overkappingen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Summer Overkappingen haar verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Summer Overkappingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Summer Overkappingen niet mogelijk is langer duurt dan 12 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien Summer Overkappingen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk

te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof

het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.

leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

7.5 Westerzon is niet verantwoordelijk voor schade door een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, indien de tekortkoming verband houdt met COVID-19 gerelateerde omstandigheden. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 8: Prijzen en prijswijziging

8.1 Na verloop van twee maanden na de dagtekening van de offerte/aanbieding kan

de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan de genoemde prijzen.

8.2 Indien Summer Overkappingen met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Summer Overkappingen niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Summer Overkappingen mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen.

 

Artikel 9: Garantie

9.1 Summer Overkappingen garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 5 jaar na levering, althans gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd.

9.2 Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek

vertoont, zal Summer Overkappingen – na overleg met de opdrachtgever – de keuze maken of hij de zaak herstelt, vervangt of de opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Opdrachtgever moet in alle gevallen de gelegenheid bieden om een eventueel gebrek te herstellen of te vervangen.

9.3 Summer Overkappingen garandeert geen waterdichte aansluiting tussen de constructie en het bouwobject, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

9.4 Summer Overkappingen verleent een aflopende garantie van 5 jaar op coating aangebracht op aluminium en staal wanneer het product tenminste 50 kilometer uit de kust

geplaatst is. De kostenvergoeding door Summer Overkappingen is het eerste jaar 100%. Daarna is de vergoeding aflopend met 20% per jaar. Indien het product binnen een afstand van 50 kilometer van de kust staat is de garantie op coating 1 jaar. Aanspraak op garantie kan alleen gemaakt worden als er aan de

onderhoudsvoorschriften is voldaan.

9.5 Op de verlichting wordt 1 jaar garantie verleend. Niet onder de garantie vallen de

Lichtbronnen.

9.6 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn

verplichtingen ten opzichte van Summer Overkappingen heeft voldaan.

9.7 Garantie wordt niet verleend op gebreken of aantasting die ontstaan zijn door

schade of die het gevolg zijn van:

 • het boren van gaten in de constructie;
 • normale slijtage en/of natuurlijke veroudering;
 • filiforme corrosie;
 • onoordeelkundig gebruik;
 • niet of onjuist uitgevoerde schoonmaak/onderhoud;
 • wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
 • ondeskundige installatie door derden;
 • natuurrampen, oorlogen, opstand e.d.;
 • gewijzigde atmosferische omstandigheden;
 • langdurige blootstelling aan chemische- en bouwproducten, effect hebbend op en resulterend

in de afbraak en /of oplossing van de coating.

 

Artikel 10: Kwaliteit

10.1 Verdikking van de zinklaag op de staalconstructie is toegestaan mits deze niet

storend of schadelijk zijn voor het product.

10.2 Oneffenheden van verzinkt staal die inherent zijn aan het verzinkproces en

waardoor het uiterlijk minder strak en glad lijkt, worden niet als storend

beschouwd.

10.3 Een licht sinaasappelstructuur is typerend voor poederlakken. Deze

sinaasappelstructuur mag op vijf meter afstand zonder visuele hulpmiddelen geen

storend effect teweeg brengen.

10.4 Soms kunnen kratertjes en/of blaasjes voorkomen in de deklaag. Indien deze niet tot de ondergrond doorlopen is dit geen reden voor afkeur.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 9

(Garantie) van deze voorwaarden.

11.2 Summer Overkappingen is slechts aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Summer Overkappingen toe te rekenen tekortkoming. Alleen die schade waartegen Summer Overkappingen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn komt in aanmerking voor vergoeding.

11.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

 1. bedrijfsschade (bijvoorbeeld bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten,

gederfde winst/inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan;

 1. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen;
 2. schade veroorzaakt door eventuele verzakkingen van de constructie;
 3. glasbreuk en de eventuele gevolgschade daarvan.

11.4 Constructies die aan een woning of een gebouw worden gemonteerd, worden met de grootst mogelijke zorg geplaatst. Summer Overkappingen kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. Schade door scheuren in een woning of een gebouw welke tijdens of na de

montage optreden kan niet op Summer Overkappingen verhaald worden.

11.5 Opdrachtgever zal Summer Overkappingen vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Summer Overkappingen wegens het gebruik van aan de opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

11.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van Summer Overkappingen zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een aan Summer Overkappingen toe te rekenen tekortkoming.

 

Artikel 12: Betaling

12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

 • 25% van de hoofdsom bij opdracht. Opdrachtgever ontvangt een 25%

factuur met een betalingstermijn van vijf werkdagen.

 • 75% van de hoofdsom nadat levering heeft plaatsgevonden.

Opdrachtgever ontvangt een 75% factuur met een betalingstermijn van

vijf werkdagen.

12.2 Op verzoek van Summer Overkappingen kan om een, naar haar oordeel, voldoende zekerheid voor betaling worden verzocht, ondanks overeengekomen betalingscondities. Hieraan dient de opdrachtgever schriftelijk te voldoen.

Blijft de opdrachtgever in gebreke, dan heeft Summer Overkappingen het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op opdrachtgever te verhalen.

12.3 Na het verstrijken van de betalingstermijnen is opdrachtgever in verzuim en

direct 1% rente per maand, of gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is, aan

Summer Overkappingen verschuldigd.

12.4 Door de  derden partij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van

opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat

de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.5 De volledige vordering tot betaling van de hoofdsom is onmiddellijk opeisbaar als:

 1. opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat;
 2. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 3. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
 4. een betalingstermijn, zoals door Summer Overkappingen gesteld, is overschreden;
 5. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of

overlijdt.

12.6 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van

voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de

opdrachtgever verschuldigd:

– over de eerste Euro 3.000, – 15% – over het meerdere tot Euro 6.000, – 10%

– over het meerdere tot Euro 15.000, – 8% – over het meerdere tot Euro

60.000, – 5% – over het meerdere 3%

Indien Summer Overkappingen aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

12.7 De opdrachtgever is jegens Summer Overkappingen de door Summer Overkappingen gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Summer Overkappingen en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke

procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat

waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt

gesteld.

 

Artikel 13: Ontbinding overeenkomst

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een

tekortkoming van Summer Overkappingen en Summer Overkappingen hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Summer Overkappingen heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

14.1 De door Summer Overkappingen geleverde zaken blijven het eigendom van Summer Overkappingen totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Summer Overkappingen gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door

Summer Overkappingen verrichte of te verrichten diensten,

 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een)

koopovereenkomst(en).

14.2 Door Summer Overkappingen afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale

bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet

bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

14.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn

overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt

Summer Overkappingen zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in

art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1

van dit artikel genoemde, die Summer Overkappingen uit welke hoofde dan ook tegen de opdrachtgever mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt

eveneens ten aanzien van door Summer Overkappingen geleverde zaken welke door de opdrachtgever zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Summer Overkappingen haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

14.4 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees

bestaat dat hij zulks niet zal doen is Summer Overkappingen gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen

halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op

straffe van een boete van 50% van het door hem verschuldigde per dag.

14.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Summer Overkappingen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

14.6 De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Summer Overkappingen:

 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Summer Overkappingen op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

 • de vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Summer Overkappingen geleverde zaken te verpanden aan Summer Overkappingen op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van

Summer Overkappingen;

 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die

Summer Overkappingen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn

bedrijf.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het

Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst mochten voortvloeien tussen opdrachtgever enerzijds en Summer Overkappingen anderzijds, ook welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, Summer Overkappingen kunnen of door de bevoegde burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van Summer Overkappingen, of door middel van arbitrage worden

beslecht. Summer Overkappingen zal hierin bepalen welke vorm wordt gekozen.

15.3 Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige

andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 

Artikel 16: Wijziging van de voorwaarden

16.1 Summer Overkappingen is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Summer Overkappingen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 17: Normen

Staalkwaliteit minimaal S235JRG2.

Thermisch verzinken vlg. NEN-EN-ISO 1461.

Aluminium vlg. EN AW-6060; legering 606035 T6 F22.

Veiligheidsglas vlg. NEN-EN12150-1 welke voldoet aan NEN 3569.

×
Browser update aanbevolen.
Beste gebruiker, u maakt gebruik van een verouderde browser. Voor een optimale ervaring bij ons en bij andere websites adviseren we u om een nieuwere browser te gebruiken. Bijvoorbeeld Microsoft Edge, of Google Chrome.